پښتو خبري سرچينې

بي بي سي پښتو

بي بي سي پښتو د برېتانیا د خپرنیزې مؤسسې (BBC) د نړیوالې خبري څانګې پښتو پاڼه ده. د بي بي سي رادیو پښتو سروېس د ۱۹۸۱ کال په اګست میاشت کې خپرونې پیل کړې. د دغې سرچينې خبرونه په افغانستان، پاکستان او نړۍ کې مېلیونونو پښتنو ته رسېږي.

دلته د بي بي سي د پښتو پاڼې د هغو مطالبو غورچاڼ لوستلی شئ چې یوازې دوې دقيقې وړاندې پر بي بي سي پښتو خپاره شوي.

Loading RSS Feed

د بي بي سي پښتو راډیو ژوندۍ خپرونې دلته اورېدلی شئ

اړوندې مقالې

Back to top button