سندرېشعرونههنر او ادب

خانه خراب – د خورشید علم سندره

څه لبان خانه خراب، څه پېزوان خانه خراب

څه شرابو کې نشه، څه جانان خانه خراب

څه زموږه بدبختي، څه یاران خانه خراب

محبوبې ښې په مزو، عاشقان خانه خراب

څه زموږه اشنا مست، څه سازیان خانه خراب

څه موسم خمار خمار، څه مهمان خانه خراب

هنرمند پښتون نسیا، شاعران خانه خراب

لېوني په مزو سر، هوښیاران خانه خراب

زموږ درې سوه غزلې ستا قربان خانه خراب

څه صابر خراب تراب څه مردان خانه خراب

اړوندې مقالې

Back to top button