شعرونه

سندرې

دا څوک ده چې په دې قبر ګلونه ږدي – ښکلی شعر او سندره

په زړه مې د یادونو ارمانونه ږدي او ځي دا څوک ده چې په دې قبر ګلونه ږدي او ځي…

نور ولولئ
شعرونه

چې آدم خاورو کښې کښیني

سړیتوب چي لوړ اوچت شي لیونتوب شي چـي خـودي د خوده اوځـي نـو خمـار شي چي فـوالد د ویـني موړ…

نور ولولئ
سندرې

دومره غمجن یمه چې حد نه لري – ښکلی شعر او ښکلې سندره

ستا په بېلتون دومره غمجن یمه چې حد نهٔ لري پۀ ماشوم زړۀ داسې خوږمن یمه چې حد نهٔ لري…

نور ولولئ
Back to top button