میرخان مقری

سندرې

زما وطن یادېږي – د میرخان مقري ښکلې سندره

زما وطن یادېږي زما کابل یاد شوی زما وطن یادېږي زما کابل یاد شوی غواړم چې وګرځمه، د نوي ښار…

نور ولولئ
سندرې

ارمان دی ارمان سندره د میرخان مقري په غږ کې

خمارو سترګو دې زه خوړلی یم – زه یې سم د زړه په سر ویشتلی یم ازار مه خله زما…

نور ولولئ
Back to top button