سندرې

زما وطن یادېږي – د میرخان مقري ښکلې سندره

زما وطن یادېږي

زما کابل یاد شوی

زما وطن یادېږي

زما کابل یاد شوی

غواړم چې وګرځمه، د نوي ښار په زړه کې

غواړم جوړ ښار ته لاړ شم، د خرابات کوڅه کې

د مرنجان تپې ته، مازدیګري کې ورشم

یا د مهرو تپې ته، د کابل جان په زړه کې

زما ګلشن یادېږي

زما ګلشن یادېږي

زما کابل یاد شوی

زما وطن یادېږي

یه د اسمان پرښتو

د دینا مستې هوا

ما ته وزرې راکړئ

ما خوږ وطن ته یوسئ

یه د اسمان تالندې

ما خپلې غېږ کې واخلئ

او د وطن پر ځمکه لکه باران وشیندئ

زما خپل تن یادېږي

زما خپل تن یادېږي

زما کابل یاد شوی

زما وطن یادېږي

زما وطن یادېږي، زما کابل یاد شوی

زما طن یادېږي

زما وطن یادېږي

زما طن یادېږي

زما وطن یادېږي

زما طن یادېږي

زما وطن یادېږي

اړوندې مقالې

Back to top button