غني خان

ژوند او قرار – د فیاض خېشکي ښکلې سندره

دا ژوندون دی دوه ورځې، خلاص به شي او تېر به شي دا غني به خاورې شي، ورک به شي…

نور ولولئ

چې آدم خاورو کښې کښیني

سړیتوب چي لوړ اوچت شي لیونتوب شي چـي خـودي د خوده اوځـي نـو خمـار شي چي فـوالد د ویـني موړ…

نور ولولئ

تصور – غني خان شعر او سندره

زه یم ناست ځان له جانان یو تصور کې جوړومهکله یې سترگې تورومه، کله یې شونډې ښکولومهزه یم ناست د…

نور ولولئ
Back to top button