غني خان

چې آدم خاورو کښې کښیني

سړیتوب چي لوړ اوچت شي لیونتوب شي چـي خـودي د خوده اوځـي نـو خمـار شي چي فـوالد د ویـني موړ…

نور ولولئ

تصور – غني خان شعر او سندره

زه یم ناست ځان له جانان یو تصور کې جوړومهکله یې سترگې تورومه، کله یې شونډې ښکولومهزه یم ناست د…

نور ولولئ
Back to top button